We Transform People and Corporates
to Innovate Like Startups
Tell Me More

Digital Literacy Test

บริการวัดและทดสอบความรู้และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) แก่องค์กร เพื่อให้องค์กรเข้าใจถึงสถานะภาพปัจจุบันของระดับความสามารถด้านดิจิทัลของพนักงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และช่องว่าง (Gap) ในการพัฒนา โดยแบบทดสอบจะถูก customize และจัดทำตามอุตสากรรมที่องค์กรนั้นดำเนินธุรกิจอยู่ ตามฟังค์ชั่นงาน (เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายสนับสนุน เป็นต้น) และตามระดับของอาชีพ (ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานอาวุโส เป็นต้น)

the Platform

บริการแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงและ matching ระหว่าง “บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และที่ปรึกษา” กับ “โปรเจคงานด้านดิจิทัล” the Platform จะช่วยหางานที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ที่ปรึกษา ในโปรเจคงานด้านดิจิทัลต่างๆ โดยสามารถเลือก วัน เวลา ระยะเวลา สถานที่ และอัตราค่าตอบแทนของการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น องค์กรที่มองหาผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ที่ปรึกษา สามารถทำงานกับผู้เชียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตามที่ต้องการได้ และลดค่าใช้จ่ายจากการเสาะหาและจ้างในรูปแบบพนักงานประจำ

Our Ecosystem

พันธมิตรของเราที่เคยหรือกำลังร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรและให้บริการที่ปรึกษาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชั้นนำ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา ธุรกิจ SME และ Start-up ที่ประสบความสำเร็จ และ บริษัท Venture Fund