We train you the tips and tricks
How to use the tools efficiently

Time Digital Academy คัดสรรและรวบรวมสุดยอดเครื่องมือ เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาธุรกิจแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยปรับเปลี่ยนธุรกิจดั้งเดิมสู่ธุรกิจนวัตกรรม

1. Innovative Brainstorm Card

เป็นเครื่องมือปลุกไอเดียสร้างสรรค์ ช่วยให้คนในทีมกล้าคิดนอกกรอบ เหมาะสำหรับใช้ในการระดมความคิด ค้นหาไอเดียใหม่ๆที่คาดไม่ถึง เพื่อแก้ไขโจทย์หรือปัญหาของธุรกิจร่วมกัน

2. Revenue Model for Digital Project

เพราะโมเดลธุรกิจสมัยใหม่ไม่ได้มีแค่การขายสินค้าหรือบริการ Revenue Model for Digital Project เป็นเครื่องมือช่วยคิดค้น ‘โมเดลธุรกิจ’ ค้นหาแหล่งที่มาของรายได้ให้กับธุรกิจ โดยคำนึงถึงคุณค่าหลักที่ ลูกค้าต้องการและยินยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการทำธุรกรรมกับธุรกิจของเรา

3. Business Model Canvas

ตารางเก้าช่องที่ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจได้ครบทุกมิติ และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ เครื่องมือตัวนี้เหมาะกับผู้ประกอบการใหม่ที่ตั้งต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโต

4. Value Proposition Canvas

เครื่องมือเจียรไนไอเดียให้โดดเด่น แตกต่าง และมีคุณค่าแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง เครื่องมือตัวนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการคิดในมุม ของลูกค้า เข้าใจปัญหา ความคาดหวัง และสิ่งที่ลูกค้าต้องทำ ก่อนออกแบบสินค้าหรือบริการ

5. Management 4.0

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับองค์กร Management 4.0 เป็นเครื่องกระตุ้นคนในองค์กรให้มีแรงจูงใจ กล้าคิด กล้าลงมือ และก้าวออกจาก Comfort Zone เครื่องมือตัวนี้ผสมผสานศาสตร์การ Coaching เข้ากับศาสตร์บริหารทีมแบบ Agile

6. Six Thinking Hat

เครื่องมือจัดระเบียบความคิดแบบกลุ่ม ที่ช่วยให้ทุกคนในทีมคิดเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง และช่วยให้การประชุมงานแบบกลุ่มบรรลุตามเป้าหมาย ความท้าทายที่องค์กรเผชิญคือ การค้นหาวิธีการจัดการกับกระบวนการทางนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลลัพทธ์ที่ดีที่สุด

7. Innovation Tool Pack

ความท้าทายที่องค์กรเผชิญคือ การค้นหาวิธีการจัดการกับกระบวนการทางนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลลัพทธ์ที่ดีที่สุด เครื่องมือ Innovation Tool Pack เปรียบเสมือนเครื่องสแกนสถานการณ์ ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร เพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

8. Design Thinking

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าแบบลึกซึ้ง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Empathize-Define-Ideate-Prototype-Test

9. Data Analytics by Power BI

การตัดสินใจเชิงธุรกิจในยุคนี้ ต้องการความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล เครื่องมือ Power BI เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงข้อมูลแบบ 360 องศาและสามารถจัดระเบียบข้อมูลเพื่อ ช่วยตัดสินและวางกลยุทธ์ธุรกิจได้แม่นยำ

10. Lean Startup

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของคุณจะหยุดเสียเวลากับเรื่องที่ไม่จำเป็น? Lean ตัวช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญหรือสูญเสียทรัพยากร และโฟกัสความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยกระบวนการ Build-Measure-Learn

11. Lean Management

เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ขจัดความสูญเปล่าในทุกขั้นตอนการทำงานเพื่อเปลี่ยนองค์กรให้กระฉับกระเฉง คล่องตัว ทำให้กระบวนการทำงานต่อเนื่อง

12. Customer Journey Map

ทำความเข้าใจพฤติกรรมและเรียนรู้เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่สื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงจุด ถูกช่องทาง และสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการได้สำเร็จ

13. Service Blueprint Canvas

ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดแค่ ประโยชน์หรือรูปลักษณ์จากสินค้าเท่านั้น แต่ต้องการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ เครื่องมือตัวนี้เป็นตัวช่วยสำหรับผู้ประกอบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และออกแบบบริการที่ส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้า

14. Product Prototype Canvas

ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็ว การใช้เวลานับปีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการเสียโอกาส จึงเกิดแนวคิด Prototyping หรือการสร้างแบบจำลองเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์และเก็บความคิดเห็นของลูกค้าระหว่างทาง ทำให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วขึ้น ช่วยองค์กรประหยัดต้นทุนและเวลา

15. MVP Canvas

สร้างสินค้าหรือบริการบนหลักการทำน้อยได้มาก เน้นสร้างฟีเจอร์ที่ลูกค้าอยากลองทดสอบตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วไม่ตอบโจทย์ลูกค้า

16. MLP Canvas

แนวทางการสร้างสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ากลุ่มหนึ่งรักและอยากบอกต่อ ด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Insight ของลูกค้าเพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์