We Enhance "Digital Capabilities" and "Leadership capabilities" in Your Organization

Data Analytic Program (DAP)

รายละเอียดหลักสูตร

           Data Analytics by Power BI Program เพราะการตัดสินใจเชิงธุรกิจในยุคนี้ ต้องการความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล การเรียนรู้เครื่องมือ Power BI เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงข้อมูลแบบ 360 องศาและสามารถจัดระเบียบข้อมูลเพื่อ ช่วยตัดสินและวางกลยุทธ์ธุรกิจได้แม่นยำ ผ่านกระบวนการต่อไปนี้
 

  • ติดตั้งและเรียนรู้วิธีการใช้ Microsoft Power BI
  • วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time เพื่อใช้ประเมินสถานการณ์
  • ทดลองทำ Workshop วิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลยอดขาย
  • สร้างรายงานจากเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล


วัน และเวลา
อบรม 2 วัน เสาร์และอาทิตย์ 25-26 พฤศจิกายน เวลา 9.00 – 17.00 น.

ค่าโครงการ
12,000 บาท